لعنت به دوری

نمیشه ایران بیای و به حال خودت باشی. همه چیز اینجا رو دوست دارم جر دوست داشتن های نمایشی.. بعضی آدمها فقط تا اون حدی مهمند که باشند و سالم باشند آنقدر مهم نیستند که هر سفر مجبور باشی حتی بیشتر از یک بار ببینیشان.

بابا جان من که دو ماه پیش ایران بودم دیگه چه دیدنی؟ من می آیم ایران سرشار انرژی خونه و پدر و مادرم بشم. هنوز نرفته باید از اندوخته ام اینجا خرج کنم. این ظلمه.. دوری ظلمه و دور کردن ظلمه.

 

/ 0 نظر / 41 بازدید